Mistrovství v Excelu na dosah

Web Dataspectrum vám nabízí řadu cest k profesionálnímu zvládnutí Excelu.

Kurzy pro začátečníky i pokročilé uživatele Excelu, oborové a specializované kurzy, publikace popisující užitečné postupy, řada tipů a vzorových řešení ke stažení přímo z tohoto webu.


Tipy a postupy publikované před rokem 2003

Excel Asistent Magazín ke stažení v jediném souboru

Klíčové slovo Popis

Tipy a postupy publikované v roce 2016

 
3 rychlé způsoby kopírování obsahu buňky
04/2016


Excel kopírování buněk
Kopírování obsahu buňky jinak než pomocí schránky:
 • úchytový bod buňky
 • kombinace kláves CTRL+D
 • rozevírací seznam
 • Rychlý odkaz - www.exceltutor.eu
Blog ExcelTutor
03/2016


Blog ExcelTutor
Rychlé postupy pro úspěšnou práci s Excelem
 • postupy založené na reálných dotazech
 • rychlá řešení a stručné popisy postupů
 • postupy doprovázené grafikou nebo videonávodem
 • konkrétní problémy konkrétních uživatelů
 • Rychlý odkaz - www.exceltutor.eu
 

Tipy a postupy publikované v roce 2015

 
Automatická konsolidace dat
10/2015

Excel 2010 - 2016
Excel - PowerQuery - konsolidace dat
Konsolidace dat z různých sešitů Excelu
 • využití nově integrovaného nástroje Power Query
 • automatická konsolidace, transformace a čištění dat
 • eliminace nepotřebných dat v průběhu importu
 • odstranění rutinního slučování dat pomocí schránky
 • krokování a ladění postupu pomocí pokročilého editoru Power Query
 
Vlastní uživatelské formátování
03/2015

Excel 2007 - 2013
Excel -  funkce SUMIF
Formátování a grafika
 • využití vlastní masky formátování pro zobrazení grafiky
 • nastavení výběru položek pomocí seznamu ověření dat
 • použití grafického fontu
 
Funkce AVERAGEIFS
02/2015

Excel 2010 - 2013
Excel -  funkce SUMIF
Funkce AVERAGEIFS - výpočet podmíněného průměru.
 • simulace výpočtu průměru na základě barvy výplně buňky
 • využití oddělených oblastí kritérií a hodnot
 • podmíněné formátování pro interakci mezi oblastí dat a oblastí kritérií
 

Tipy a postupy publikované v roce 2014

 
Funkce SUMIF
06/2014

Excel 97 - 2013
Excel -  funkce SUMIF
 
Excel -  funkce SUMIF
Funkce SUMIF - základní použití, pokročilé techniky a nedokumentované chování.
 • absolutní adresace oblasti
 • kombinované kritérium pomocí řetězení funkce
 • kombinované kritérium pomocí maticové konstanty
 • využití zástupných znaků pro práci s maskou
 • zvýšení přehlednosti zápisu nahrazením oblasti počáteční buňkou
 • dynamický zápis kritéria výběru
 • nahrazení funkce SUMIF funkcí SOUČIN.SKALÁRNÍ
 • podmíněný součet hodnot z oblasti z více listů
 
MAX a podmíněné formátování
04/2014

Excel 2007 - 2013
Excel -  MAX - podmíněné formátování
V praxi se často setkáváme s požadavkem nalézt a označit maximální (nebo minimální hodnotu) buď v rámci jednoho sloupce nebo v rámci řádku.
Řada uživatelů neumí parametry podmíněného formátování nastavit, nebo je nuceno podmínku nastavovat pro každý sloupec nebo řádek jednotlivě.
 

Tipy a postupy publikované v období 2003 - 2013

 
Galerie grafů
04/2013

Excel 97 - 2010
Excel -  galerie grafů
Pomůcka pro výběr vhodného typu grafu.
Grafy jsou rozděleny podle způsobu prezentace dat - pomocí této infografiky naleznete odpověď na otázku, který typ grafu použít při prezentaci vašich dat.
Pro inspiraci si můžete stáhnout excelovské soubory ve verzích 97-2003 a 2007|2010 prezentující 7 typů grafů - marimekko, výsečové, pruhové, kaskádové, paprskové, bublinové a sloupcové skládané.
   
Funkce INDEX
03/2013

Excel 97 - 2010
Excel -  funkce INDEX
Podrobný průvodce funkcí INDEX - včetně málo známých způsobů využití (vícenásobné oblasti, dynamické oblasti dat).
       
Multivyhledávací funkce
03/2012

Excel 97 - 2010
Excel - multivyhledávací funkce
Uživatelská vyhledávací funkce, která umožňuje vracet více hodnot na základě shody v části řetězce.
   
Automatické vyplnění hodnot
01/2011

Excel 97 - 2010
Excel - vyplnit sloupec
Ukázka postupu automatického vyplnění oblasti hodnotami. Využití dialogového okna Přejít na a techniky hromadného vložení dat.
     
Funkce ZVOLIT
01/2011

Excel 97 - 2010
Excel - funkce ZVOLIT
Funkce ZVOLIT umožňuje výběr ze skupiny možností na základě pořadového čísla. Pokročilým uživatelům tato funkce umožňuje aktivovat různé oblasti buněk (vytváření scénářů) nebo dynamicky měnit výpočetní funkce nad zadanou oblastí dat.
       
56 tipů pro prevenci vzniku chyb v souborech Excelu
12/2010

Excel 97 - 2010
Excel - 56 tipů pro prevenci chyb
56 užitečných tipů pro předcházení chybám při práci s Excelem. Tipy jsou rozdělené do kapitol Vzorce a funkce, Tisk, Pojmenované oblasti, Soubory, VBA makra, Formátování, Grafy, Datové oblasti.
 
Graf - zobrazení obálky hodnot
10/2010

Excel 97 - 2010
Excel - graf s obálkou hodnot
Graf ukazující způsob zobrazení obálky hodnot okolo reálných dat - tento typ grafu můžete použít pro zobrazení plánu a skutečných výsledků, cen akcií při otevření a zavření obchodování spolu s průměrnou cenou, pravděpodobností vývoj veličiny pomocí intervalů spolehlivosti..
 
Náhrada funkce KDYŽ()
10/2010

Excel 97 - 2010
Funkce KDYŽ je při opakovaném použití značně nepřehledná. V případě komplexních podmínek ji můžete nahradit vyhledávacími funkcemi.
 
Vyhledání duplicitních hodnot pomocí rozšířeného filtru
10/2010

Excel 97 - 2010
Existence dchuplicitní hodnot je v mnoha případech nežádoucí. V seznamu identifikačních kódů zboží, číslech pojistných událostí nebo číslech účtů je přítomnost duplicit příznakem chyby. Pomocí rozšířeného filtru můžete snadno tyto duplicitní hodnoty odhalit.
 
Podmíněné formátování - identifikace nejvyšších hodnot
10/2010

Excel 97 - 2010
Excel - graf s obálkou hodnot
Pomocí podmíněného formátování můžete označit významné hodnoty.V případě zobrazení N nejvyšších hodnot narážíme na problém duplicitních čísel, který lze ale vyřešit pomocí podmínky zadané vzorcem.
 
A  
Animace Soubor obsahující příklad animace grafických prvků v Excelu. Kód VBA je zcela přístupný pro případné využití.
 
Animace 2 Ukázka zajímavé techniky animace v Excelu založené na pohybu kurzoru nad jednotlivými buňkami listu. Kód VBA je zcela přístupný.
 
Animace - Flash Popis postupu vložení animace ve formátu Flash do pracovního listu Excelu. Podle obecně přijímaného tvrzení není možné v Excelu spouštět animace - obrázky ve formátu .GIF, videa nebo Flash soubory. Jako každé obecné tvrzení, není ani toto zcela pravdivé - Excel je mimořádně flexibilní a otevřené prostředí, ve kterém je možné realizovat zdánlivě obtížné postupy.
Automatické opravy

05/2008

Pomůcka pro správu automatických oprav.
Excel - automatické opravy  
C  
Čas Excel vnitřně zobrazuje časové údaje jako část 24 hodinového úseku. Pokud tyto údaje zpracováváme pomocí matematických operací, musíme provést jejich převod.
Čas - výpočet hodinové mzdy

04/2008

Excel - funkce - čas  3 vzorce pro výpočet součinu času a číselné hodnoty.
D  
Databáze - MSQuery Seznámení s nástrojem Microsoft Query. Tento mocný nástroj je součástí instalace Excelu a máte jej tedy plně k dispozici. Umožňuje manipulaci s daty v rozsahu, který je jinými nástroji (setřídění, filtry) nedostupný.
Databáze - MSQuery Odstranění duplicitních záznamů z tabulek Excelu pomocí SQL.
Zdroj - PCSvět

Datum - určení rozdílu dat

Soubor obsahující podrobný popis postupu určení rozdílu dvojice kalendářních dat.    
Zdroj - konference Excel.
Diagramy Excel obsahuje zajímavou funkci, pomocí které můžete graficky zobrazit třeba organizační strukturu vaší firmy. Jde o vkládání organizačních diagramů, jež lze využít také při popisu procesů nebo při sportovních turnajích pro zobrazení hracího plánu.
 
Duplicity - odstranění duplicitních hodnot Popis postupu odstranění duplicitních položek ze seznamu pomocí rozšířeného filtru.
Duplicity - určení počtu duplicitních hodnot Soubor obsahující podrobný popis vzorce pro určení počtu hodnot, které se v seznamu vyskytují vícekrát.
   
Duplicity - identifikace duplicitních hodnot (1) Popis postupu identifikace duplicitních hodnot pomocí funkce COUNTIF, INDEX, POZVYHLEDAT.
Duplicity - identifikace duplicitních hodnot (2) Popis postupu identifikace duplicitních a jednoznačných hodnot obsažených ve dvojici seznamů.
F  
Filtr rozšířený - duplicitní hodnoty Popis postupu odstranění duplicitních položek ze seznamu.
Filtr rozšířený - jednoduché výběrové kritérium Popis postupu nastavení jednoduché výběrové podmínky. Volba způsobu zobrazení výsledku filtrování dat.
Filtr rozšířený - výraz ve výběrovém kritériu Popis postupu nastavení výběrové podmínky založené na vyhodnocení výrazu.
Filtr rozšířený - kombinace výběrových kritérií 1 Kombinace výběrových kritérií propojených logickou operací A ZÁROVEŇ .
Filtr rozšířený - kombinace výběrových kritérií 2 Kombinace výběrových kritérií propojených logickou operací NEBO .
Filtr rozšířený - kombinace výběrových kritérií 3 Kombinace více výběrových kritérií propojených logickými operacemi A ZÁROVEŇ a NEBO .
Filtr rozšířený - funkce ve výběrové podmínce Excelovský sešit vysvětlující, jak využít v zápise podmínky funkci.

Filtr rozšířený - pokročilé příklady

27 příkladů demonstrujících pokročilé způsoby využití rozšířeného filtru.
 • vytvoření vzorku záznamů pomocí náhodného výběru
 • výpis záznamů zaměstnanců, kteří patří mezi 20% nejlépe placených
 • ověření integrity dat v seznamu proti referenční databázi
 • výběr na základě textu (jak se liší kritéria *lék*, lék a ="=lék")
   
Filtr automatický - zobrazení kritérií Pokud používáme často automatický filtr, může nám značně zjednodušit práci uživatelská funkce, která vrací jako výsledek hodnotu kritéria. Kombinace této funkce a vestavěné funkce SUBTOTAL() umožní dynamické zpracování filtrovaných dat
Finance dynamický splátkový kalendář.
Excel - vyhledávací funkce  
Formátování podmíněné - úvod Seznámení s problematikou podmíněného formátování.
Formátování podmíněné - základní seznámení Základní možnosti využití a nastavení podmíněného formátování.
Zdroj - PCSvět
Formátování podmíněné - pokročilé příklady Ukázky pokročilých technik podmíněného formátování s podrobným postupem.
Formátování podmíněné - pořadí podmínek Pořadí podmínek významně ovlivňuje výsledné chování podmíněného formátování.
Formátování buněk Formátování hodnot uložených v buňkách může výrazně změnit prezentaci těchto hodnot. Formátování lze dokonce využít pro zaokrouhlování hodnot, doplnění vodícími znaky nebo doplnění vysvětlujícími texty. Několik desítek užitečných formátů naleznete v tomto přehledu.
Funkce - GINIHO koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v roce 1912, vyjadřuje míru nerovnosti distribuce.V moderní ekonomii se používá pro kvantitativní vyjádření nerovnosti v rozdělení příjmů ve společnosti.
 
Funkce - hledání řešení

02/2008

Jestliže znáte očekávaný výsledek jednoduchého vzorce, ale neznáte vstupní hodnotu, kterou vzorec vyžaduje k určení výsledku,můžete použít nástroj Hledání řešení.
Excel - hledání řešení  
Funkce - implicitní průsečík Praktické využití málo známé funkce v kombinaci s funkcí NEPŘÍMÝ.ODKAZ a pojmenovanými oblastmi pro zjištění hodnoty v závislosti na dvojici proměnných.
 
Funkce matematické Funkce spolu se vzorci dělají z tabulkového procesoru mohutný nástroj pro zpracování dat. Podívejme se podrobněji na matematické funkce, které vrátí výsledek do buněk, ve kterých jsou umístěny. Stejně jako vzorce je můžeme vkládat několika způsoby.
 

Funkce - POSUN

33 řešených příkladů ukazuje možné oblasti využití této zajímavé funkce - vytváření proměnných oblastí dat, vytváření podmíněných oblastí tisku, detekce dat určených pro vykreslení v grafech, transformace dat, interaktivní výběr hodnot...  

Funkce - SOUČIN.SKALÁRNÍ

Funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ patří mezi univerzální funkce, které nám mohou poskytnout neocenitelné služby, zejména při sumaci hodnot záznamů, které odpovídají složitým logickým podmínkám.
Excel - funkce  
Funkce - SUBTOTAL Funkce SUBTOTAL umožňuje provádět matematické operace nad vybranými záznamy. Ukázka nestandardních způsobů jejího začlenění do pracovního listu.
Excel - funkce  
G  
Graf - populační pyramida

02/2008

Populační pyramida je komplexní typ grafu, který Excel ve své jinak velmi bohaté výbavě nenabízí.V poslední době však tento typ grafu bývá s ohledem na své přednosti (přehledné zobrazení velkého množství komparativních dat) využíván i v mnoha dalších oblastech jako je marketing, lékařství, investiční poradenství, výzkum… Vytvoření je překvapivě snadné - jde v podstatě o modifikovaný skupinový pruhový graf.
Excel - graf populační pyramida  
Graf - populační pyramida (2)

02/2008

Aplikace grafu populační pyramidy v medicíně - PODROBNÝ POSTUP.
zobraz  
Graf - úprava vzhledu Pomocí jednoduchého průvodce můžete v Excelu z označených dat vytvořit nový graf, který však má jednu vadu na kráse – standardní vzhled. Pokud se vám použitý tradiční typ písma či barva výplně nelíbí, máte možnost vzhled grafu upravit.
 
Graf - úprava vzhledu

02/2008

Několik návodů a ukázek určených ke zlepšení podoby grafů v excelovských sešitech.
GrafAsistent1   GrafAsistent2   GrafAsistent3  
Graf - Osa událostí Využití grafu pro zobrazení časové osy událostí - způsob, jak přehledně zobrazit průběh projektu, návaznost činností apod.
 
Graf - propojení s ovládacími prvky

02/2008

Propojení grafů s ovládacími prvky může být cestou, jak v Excelu vytvářet velmi efektivní (a efektní) řešení.
Excel - propojení grafu s posuvníkem  
Graf - popis významných bodů

03/2008

V tomto návodu si ukážeme postup, jak významně zvýšit vypovídací schopnost bodového grafu vyznačením důležitých událostí, které ovlivnili vývoj prezentované veličiny - PODROBNÝ POSTUP.
zobraz  
Graf - sparklines Sparkline je termín navržený Edwardem Tuftem pro "malé grafické objekty s vysokou vypovídací schopností umístěné v kontextu s výrazy, čísly nebo obrázky".
 
Graf - spider analýza

11/2007

Spider analýza za pomoci paprskového grafu poskytuje vizuální porovnání několika datových řad na základě více proměnných - užitečná technika pro podporu výběrů a rozhodování.
 
Graf ternární

11/2007

Excel neumožňuje vytváření 2D grafů pro více než 2 proměnné.Specializované (a deseti - či stonásobně dražší) aplikace tento užitečný typ grafu nabízejí, nicméně i v Excelu vzhledem k jeho neomezené flexibilitě je možné tento graf vytvořit a to dokonce bez nutnosti programování.
 
Graf - dynamický název grafu

11/2007

Excel v průvodci grafem neumožňuje nastavit odkaz na buňku, která obsahuje text určený pro název grafu.Toto omezení je nepříjemné zejména tehdy, když grafy vytváříme na základě dynamické změny vstupních dat,jako například při filtrování nebo v rámci kontingenčních tabulek.
 
Graf - automatická změna vykreslené oblasti grafu

11/2007

Ukázka postupu pro vytváření automatické změny vzhledu grafu pomocí identifikace první a poslední zobrazované hodnoty.
 
Graf - dynamické generování grafů pomocí funkce POSUN

11/2007

Ukázka vytváření sady dynamicky generovaných grafů pro každý záznam oblasti.  
Graf - dynamický

04/2008

Propojení grafu s ovládacím prvkem POSUVNÍK. Zobrazení grafu pouze pro vybranou oblast hodnot.
Excel - dynamický graf  
Graf - dynamický(2) Propojení grafu s rozbalovacím seznamem. Zobrazení grafu pouze pro vybraný záznam.
Excel - dynamický graf  
Graf - 3S graf (skládaný skupinový sloupcový graf)

03/2008

Excel umožňuje vytvářet skupinové sloupcové grafy i skládané sloupcové grafy. Pokud však požadujeme prezentovat naše data pomocí skupin skládaných sloupců, musíme použít některé méně známé techniky tvorby grafů.
Excel - skládaný skupinový sloupcový graf  
Graf - kombinovaný graf

03/2008

Překvapivě mnoho uživatelů Excelu nedokáže vytvářet kombinované grafy, ačkoliv téměř jednomyslně potvrzují, že tento způsob prezentace výsledků by přinesl kvalitativně vyšší úroveň do jejich přehledů, zpráv a statistických výstupů. V tomto návodu se naučíme vytvářet kombinované grafy na příkladu sloupcového a spojnicového grafu.
Excel - kombinovaný grafzobraz  
Graf - kombinovaný graf (2)

05/2008

Dokončení postupu vytvoření kombinovaného sloupcového a spojnicového grafu.
Excel - kombinovaný graf  
Graf - kombinovaný graf pruhový a XY bodový Vytvoření kombinovaného grafu pro zobrazení aktuálních a požadovaných hodnot.
Excel - kombinovaný graf  
Graf - kombinovaný graf plošný a XY bodový

05/2008

Ukázka kombinovaného grafu pro zobrazení profilu trati.
Excel - kombinovaný graf  
Zdroj - konference Excel.
Graf - barevné skupiny

05/2008

Vyvoření skupin dat pomocí formátování popisků osy a barevného odlišení datových řad.
Excel - sloupcový graf  
Graf - tachometr podrobný popis postupu tvorby kvalitativního i kvantitativního grafu v podobě tachometru.
Excel - sloupcový graf  
Graf v komentáři zobrazení grafu za danou řadu hodnot přímo v komentáři buňky.
Excel - sloupcový graf  
Graf Ganttův Ukázka a postup vytváření 13 variant Ganttova grafu pro zobrazení časové náročnosti a posloupnosti jednotlivých částí projektu.
Excel - Ganttův graf  
Graf - významná hodnota Ukázka grafu s indikací významné hodnoty.
Excel - graf  
Graf & grafika Ukázka vyznačení jednotlivého, významného datového bodu grafu pomocí vložené grafiky.
Excel - graf  
Graf paprskový Ukázka paprskového grafu s pokročilým formátováním.
Excel - graf  
Graf krabicovýBox and Whisker graf
Excel - krabicový graf
Krabicový graf je vynikající nástroj pro vizualizaci rozložení dat ve zkoumaném vzorku. Jeho mnohem většímu rozšíření brání zejména ta skutečnost, že tabulkové kalkulátory dosud nenabízejí tento typ grafu přednastavený a také to, že postupy jeho vytváření nejsou vysvětlovány ani ve specializovaných kurzech pro pokročilé uživatele tabulkových kalkulátorů. Přitom tento graf dokáže jednoduchou vizuální formou vyjádřit i velmi složité vztahy ve zkoumaném vzorku.
Excel - krabicový graf   Excel - krabicový graf  
Excel - krabicovy graf příklad grafu - doplněk k podrobnému návodu  
Graf - odlišení kladných a záporných hodnot
Excel - zobrazení záporných hodnot
Podmíněné automatické formátování datových řad - odlišení kladných a záporných hodnot.
Excel - graf záporné hodnoty
Graf - 13 kroků k profesionálnímu vzhledu 13 doporučení pro tvorbu grafů, které svým profesionálním vzhledem zvyšují důvěryhodnost dat, získávají pozornost uživatelů, pomáhají jim snadno se orientovat v datech, interpretovat tato data a identifikovat vývojové trendy.

  - zobraz detail -

Grafika - práce s obrázky v Excelu

03/2008

Excel není optimalizován pro ukládání velkého množství obrázků v pracovních listech sešitu. Načtení většího množství obrázků do pracovního listu se projeví zpomalením práce Excelu. Řešením je dynamické načítání obrázků a jejich zobrazování na pracovní ploše. Pokud přesto potřebujeme zobrazovat omezené množství obrázků jednoduchým způsobenm, může nám pomoci funkcionalita Ověření - viz příklad akvarium.zip .
Excel - načítání grafických souborůletadlo.zip   Excel - načítání grafických souborůimport_web_picture.zip   Excel - načítání grafických souborůakvarium.zip  
Grafika - propojení grafického prvku s daty

03/2008

Ukázka postupu dynamického propojení grafického prvku s daty na pracovním listu na příkladu určení pořadí hodnot v souboru dat.
Excel - pořadí hodnot  
Grafika - "magická koule"

05/2008

Ukázka práce s grafickými prvky na příkladu "magické koule".
Excel - magická koule  
Grafika - klikací mapa Ukázka postupu propojení dat s grafickým prvkem uloženým na pracovním listu.
Excel - klikací mapa  
K  
Kalendář Excelovský kalendář pro rok 2007 (s možností nastavení libovolného roku) dodržující standard ISO 8601 pro číslování týdnů..
Kalendář 2

11/2007

2 příklady vytvoření kalendáře v pracovním listu Excelu bez nutnosti programování - pouze pomocí funkcí, pojmenovaných oblastí a podmíněného formátování.  
Kombinace hodnot

04/2008

Nalezení kombinace hodnot ze zadané skupiny, jejichž součet odpovídá určenému číslu.Nalezení kombinace plateb, jejichž součet odpovídá fakturované částce.
Excel - kombinace hodnot  
Komentáře Komentář je poznámka připojená k buňce a oddělená od ostatního obsahu buňky. Komentáře mohou posloužit jako připomenutí, například jako poznámky k funkčnosti složitého vzorce, nebo k poskytnutí nápovědy ostatním uživatelům.
 
Komentáře - pokročilé nastavení Zajímavých efektů lze dosáhnout změnou standardního vzhledu komentáře nebo vyplněním komentáře grafickým souborem. Popis postupu naleznete v animovaném průvodci.
velikost souboru: 1,1 MB  
Konsolidace dat

03/2008

Ukázka 2 postupů konsolidace dat z různých sešitů.
Excel - konsolidace dat  
Kontingenční tabulky 1 Úvod do problematiky kontingenčních tabulek
 
Kontingenční tabulky 2 Průvodce kontingenční tabulkou a grafem
 
Kontingenční tabulky 3

02/2008

Ukázka málo známých a využívaných postupů, jak výrazně zvýšit vypovídací úroveň a přehlednost navržených kontingenčních tabulek při plném zachování interaktivity.
Excel - kontingenční tabulky  
Kontingenční tabulky 4

02/2008

Transformace dat pomocí kontingenční tabulky.
zobraz  
Kontingenční tabulky 5

03/2008

Vytvoření skupin a přehledů.
zobraz  
Kontingenční tabulky 6 Práce s unikátními hodnotami - kontingenční tabulky neumí pracovat s unikátními hodnotami v položkách vložených do datové oblasti. Sešit obsahuje dvojici návodů, jak překlenout toto omezení.
Excel - kontingenční tabulky  
Kontingenční tabulky 7

04/2008

Vytvoření přehledu v horizontálním směru pomocí kontingenční tabulky.
Excel - kontingenční tabulky  
Kontingenční tabulky 8 Vytvoření kontingenční tabulky nad samostatnými oblastmi dat uloženými v různých listech.
Excel - kontingenční tabulky  
Kontingenční tabulky 9 Automatická změna struktury datové tabulky pomocí násobných oblastí sloučení kontingenční tabulky.
Excel - kontingenční tabulky  
O  
Ověření dat Podrobný popis nastavení Ověření dat s množstvím řešených příkladů.
   
Ověření dat - propojení dvojice seznamů Funkcionalitu "Ověření dat" můžeme využívat i pro výběr položek z přednastaveného seznamu. V souboru naleznete postup, jak vytvořit dvojici dynamicky provázaných seznamů pro alternativní výběr položek.  
Ověření dat - propojení dvojice seznamů 2 Alternativní postup vytváření dvojice propojených seznamů pomocí funkcionality "Ověření dat" - v tomto případě zcela bez nutnosti definování pojmenovaných oblastí.  
Ověření dat - propojení dvojice seznamů 3 Vytváření dvojice propojených seznamů pomocí funkcionality "Ověření dat" - v tomto případě zcela bez nutnosti definování pojmenovaných oblastí - názorný postup.
Excel - seznam  
Ovládací prvek - TreeView

11/2007

Ovládací prvek TreeView lze použít pro vytvoření strukturovaného, hierarchického zobrazení dat uložených v pracovním listu.
 

Ovládací prvek - TreeView(2)

Pomůcka pro vytvoření hierarchické struktury otevřených sešitů.
Excel - mapa sešitů  

Ovládací prvky (listu)

Ovládací prvky mohou velmi výrazně zvýšit uživatelskou "přívětivost" excelovských souborů. Tyto prvky můžeme vkládat přímo do pracovních listů a protože jsou vybaveny sadou přednastavených událostních procedur, není nezbytně nutné ani jejich programování.V toto návodu se naučíme využívat ovládací prvky Pole se seznamem, Přepínač a Skupinový rámeček.
Excel - ovládací prvky v pracovním listu  
Ovládací prvky (2)

02/2008

Ukázka techniky vyhledávání v tabulce hodnot pomocí prvku "pole se seznamem".
Excel - ovládací prvky v pracovním listu  

Odkazy externí

Několik užitečných pomůcek pro identifikaci a odstranění externích odkazů v excelovských souborech.  
P  
Podmíněné formátování - úvod Seznámení s problematikou podmíněného formátování.
Podmíněné formátování - pokročilé příklady Ukázky pokročilých technik podmíněného formátování s podrobným postupem.
Podmíněné formátování - pořadí podmínek Pořadí podmínek významně ovlivňuje výsledné chování podmíněného formátování.
Počet hodnot patřících do zadaného intervalu

05/2008

3 vzorce pro určení počtu buněk obsahujících hodnoty v mezích zadaného intervalu.
Excel - min/max počet  

Přehled(1) - unikátní hodnoty

Ucelený přehled 17 postupů pro vyhledání unikátních hodnot v seznamu - rozšířený filtr, kontingenční tabulky, MS Query, funkce COUNTIF() a další...
Excel - unikátní záznamy  

Přehled(2) - poslední buňka obsahující hodnotu

Přehled postupů vyhledání poslední buňky v řádku nebo sloupci. Nalezení těchto významných buněk je základem řešení mnoha složitých excelovských úloh - zde naleznete ucelený přehled postupů založených na VBA makrech i na využití pouze funkcí listu.
Excel - poslední buňka  

Přehled(3) - unikátní hodnoty počet

Přehled postupů určení počtu unikátních hodnot v oblasti buněk.
Excel - unikátní hodnoty  
Přehled(4) - Vyhledávací funkce 35 příkladů použití vyhledávacích funkcí SVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX, POSUN, SVYHLEDAT2.
Excel - vyhledávací funkce  

Pořadí hodnot

Určení pořadí hodnot na základě dosaženého skóre.
Excel - pořadí hodnot  
R  
Rozšířený filtr - duplicitní hodnoty Popis postupu odstranění duplicitních položek ze seznamu.
Rozšířený filtr - funkce ve výběrové podmínce Excelský sešit vysvětlující, jak využít v zápise podmínky funkci.

Rozšířený filtr- pokročilé příklady

27 příkladů demonstrujících pokročilé způsoby využití rozšířeného filtru.
 • vytvoření vzorku záznamů pomocí náhodného výběru
 • výpis záznamů zaměstnanců, kteří patří mezi 20% nejlépe placených
 • ověření integrity dat v seznamu proti referenční databázi
 • výběr na základě textu (jak se liší kritéria *lék*, lék a ="=lék")
   
Řazení dat Řazení dat vám pomůže snadno seřadit data v tabulce podle vlastních představ.
 

Řazení dat - pokročilé postupy

 • seřazení dat podle více než 3 kritérií
 • řazení dat podle barvy výplně buněk
 • řazení dat podle vlastního seznamu
 • seřazení skupin sdružených pomocí příkazu "Souhrny"
 • náhodné řazení záznamů pro vzorkování
 • ... a více než 20 dalších postupů
Řešitel Nalezení kombinace hodnot vytvářející daný součet.
S  
Seznam dat Podrobný úvod do problematiky zpracování seznamů dat pomocí vyhledávacích funkcí SVYHLEDAT,POZVYHLEDAT,INDEX.
Seznam dat - vrácení nejbližší vyšší hodnoty Vyhledání nejbližší vyšší hodnoty z přehledu - 2 postupy řešení zaslaného problému.  
Seznam dat - pokročilé techniky Podrobný popis pokročilých technik vyhledávání dat a zpracování seznamů.
Seznam dat - podmíněné součty Podrobný návod vytváření podmíněných součtů pomocí funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ.
Seznam - vlastní Excel nabízí několik seznamů s předdefinovanými položkami.Podle potřeby si však můžete velmi snadno vytvořit nový seznam s vlastními položkami, které budete mít vždy pěkně po ruce.
 
Seznamy - propojení dvojice seznamů Funkcionalitu "Ověření dat" můžeme využívat i pro výběr položek z přednastaveného seznamu. V souboru naleznete postup, jak vytvořit dvojici dynamicky provázaných seznamů pro alternativní výběr položek.  
Seznamy - propojení dvojice seznamů 2 Alternativní postup vytváření dvojice propojených seznamů pomocí funkcionality "Ověření dat" - v tomto případě zcela bez nutnosti definování pojmenovaných oblastí.  
Součet - součet nesouvislé oblasti Jak určíme součet hodnot každého n-tého řádku?
Součet podle barvy

03/2008

Uživatelská funkce pro vytvoření součtu hodnot buněk oblasti podle barvy jejich výplně.
Excel - součet podle barvy  
Součet - výběrový sloupec

04/2008

V tomto sešitu je nabídnuto řešení úlohy vytvořit v jedné buňce vzorec, který bude vracet součet hodnot pro podmínečně vybraný sloupec. Ukázka techniky propojení vzorců s ovládacími prvky listu.
Excel - suma  
Součet - součet buněk mezi několika listy

05/2008

Vytvoření vzorce, který umožňuje sečíst hodnoty buněk nacházející se na různých listech.
Excel - suma  
Součet - nesouvislá oblast 5 vzorců pro vytvoření součtu buněk, které jsou rovnoměrně rozloženy na pracovním listu.
Excel - suma  
Součet - tisk Automatické vytvoření součtu hodnot za každou tiskovou stranu seznamu.
Excel - suma  

Souhrny a přehledy

Průvodce nástroji Excelu - Souhrny, Skupina a přehled, Vlastní pohledy..
Excel - souhrny  
T  
Tabulka - zvýraznění pozice

02/2008

zvýraznění pozice aktuální buňky včetně příslušného řádku a sloupce usnadňuje orientaci v rozsáhlých tabulkách
Excel - zvýraznění pozice aktuální buňky v tabulce  
V  
Věk - určení věku osoby Soubor obsahující podrobný popis postupu určení rozdílu dvojice kalendářních dat.
Zdroj - konference Excel.
Vizualizace - určení vzdálenosti Určení vzdálenosti na zemském povrchu s vizualizací lokalit - příklad pokročilého využití ovládacích prvků.  

Vizualizace dat

Vizualizace dat patří mezi opomíjené techniky práce s daty v Excelu. Excel je přitom vybaven řadou funkcionalit,které uživatelům umožňují znázorňovat souvislosti a trendy skryté v datech i jiným způsobem, než pouze pomocí obecně známých grafů.
8 řešení, které ukazují široké možnosti využití těchto technik. Excel - vizualizace dat  
Výběr vicekriteriální Praktické využití funkce CORREL() pro optimalizaci výběrových řízení.
 
Vyhledávací funkce Příklady využití vyhledávacích funkcí SVYHLEDAT, POZVYHLEDAT a INDEX jako parametru funkcí pracovního listu.
Vyhledávání hodnoty ve více listech Postup vytvoření vzorce, založeného na funkcích COUNTIF a SVYHLEDAT, který umožňuje vyhledávat hodnoty v seznamech uložených ve více listech pracovního sešitu.    
Vyhledávání hodnoty ve více listech (2) Postup vytvoření vzorce, založeného na funkcích SOUČIN.SKALÁRNÍ, COUNTIF,NEPŘÍMÝ.ODKAZ, který umožňuje vyhledávat hodnoty v seznamech uložených ve více listech pracovního sešitu.
   
Vyhledávání v tarifní tabulce Vyhledávání v tabulce hodnot rozložených do pásem - tarifní tabulka.
Excel - vyhledávání v tarifní tabulce  
Vyhledávací funkce

05/2008

INDEX, POZVYHLEDAT - Vyhledávání položky v tabulce na základě 2 kritérií.
Excel - suma  
Vyhledávací funkce

05/2008

Minimum - Vyhledávání položky v tabulce odpovídající minimální hodnotě.
Excel - suma  
Vyhledávací funkce 35 příkladů použití vyhledávacích funkcí SVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX, POSUN, SVYHLEDAT2.
Excel - vyhledávací funkce  
Vyhledávací funkce Ukázka řešení úlohy vyhledávání dat v dynamickém seznamu.
Excel - vyhledávací funkce  
Vzorce - závislosti Excel umí graficky označit jednotlivé buňky, na něž se odkazuje v jiných buňkách a usnadnit nám orientaci v tabulce, která obsahuje spoustu buněk s daty, vzorci a jejich výsledky.
 
Vzorce - vkládání Vzorce jsou rovnice, které automaticky provádějí výpočty se zadanými hodnotami. Jejich využití spolu s funkcemi nám v mnoha případech pomohou ušetřit čas i námahu. Jde o velice užitečný nástroj, jehož kvality jistě oceníte. Existuje několik způsobů, jak vložit do buňky vzorec či funkci.
 
W  
Web - import obrázků Ukázka práce Excelu s grafickými soubory - automatické načítání obrázků do pracovního listu.
Excel - načítání grafických souborů  

Tipy a postupy publikované v období 2001 - 2002

 
Vyhledávání ve více listech najednou - Postup vytvoření vzorce, založeného na funkcích COUNTIF a SVYHLEDAT, který umožňuje vyhledávat hodnoty v seznamech uložených ve více listech pracovního sešitu.
Akvárium - zobrazení grafiky pomocí ověření dat - podrobný popis využití funkce ověření dat pro výběr grafických prvků. Návod pro vytvoření interaktivního katalogu výrobků nebo alba fotografií.
Soubor je vzhledem k vloženým fotografiím velký - 931kB .
Vytvoření působivého hypertextového odkazu - podrobný popis vytváření hypertextových odkazů. Návod, jak otevřít excelovský soubor na konkrétním místě z jiné aplikace. Vytváření grafického navigačního prvku.
Funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ a COUNTIF - - podrobný popis chování těchto funkcí ve vzorci pro určení počtu duplicitních položek.
Menu - seznam listů - VBA kód pro vytvoření seznamu listů. Ukázka možnosti začlenění seznamu do uživatelského menu.
Podmíněné formátování - - ukázka způsobu formátování praktického příkladu přehledu sportovních výsledků.
Ověření dat - delší seznam - řešení omezení počtu položek rozbalovacího seznamu v ověření dat.
Duplicity - zjištění počtu duplicit a identifikace prvního výskytu pomocí funkcí POZVYHLEDAT, INDEX a ČETNOSTI.
Podmíněné formátování - jak odlišit v ověřovací podmínce buňky obsahující nulu a prázdnou hodnotu. Vysvětlení významu pořadí podmínek.
Vyhledání duplicit - 3 příklady vyhledání duplicit v seznamu o více sloupcích
Rozšířený filtr ( příklad 1) použití vzorce ve vyhledávací podmínce
Rozšířený filtr ( příklad 2) použití vzorce ve vyhledávací podmínce
Vytvoření vzorce pro součet hodnot podle více kriterií ( s možností zápisu více hodnot kriterií v rámci jedné buňky)
Součet dat nesouvislé oblasti- příklad vzorce, který umožní sčitat hodnoty uložené v buňkách nesouvislé oblasti
Pozadí listu - naučte se vytvářet pozadí listu, které můžete tisknout společně s daty
Matice hodnot- vyhledání hodnoty v oblasti buněk
Fotoaparát - příklady použití zabudované funkce fotoaparát
Časové razítko - sešit s návodem postupu automatického zadání aktuálního data ( bez změny při následném otevření)
Součet podle barvy - vytvoření součtového vzorce zohledňujícího barvu fontu nebo barvu výplně buněk
Víceparametrický výběr - vytvoření součtového vzorce s mnoha parametry
Automatické nastavení barvy pozadí buňky
Funkce DATEDIF - výpočet časového intervalu ( např. určení věku osoby)
Rozměry buněk - nastavení rozměrů buněk v cm ( mm)
Vyhledávací funkce - příklad výpočtu výše daně pomocí vyhledávacích funkcí.
Vyhledávací funkce2 - využití vyhledávacích funkcí pro zjištění hodnoty závislé na 2 parametrech.
Konsolidace dat - postup konsolidace dat z více listů.
Konsolidace dat pomocí VBA - konsolidace dat více listů pomocí VBA a kontingenční tabulky
Odeslání emailu - způsob, jak odesílat emaily z Excelu
Vážený průměr - vzorce pro výpočet váženého průměru
Drobné techniky práce v Excelu - 6 návodů, které vám mohou pomoci ( průnik oblastí, podmíněný součet, inteligentní součet...)
Transformace zdrojových dat - návod, jak změnit strukturu dat pomocí funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ
Určení počtu unikátních záznamů na základě více kritérií.
Pořadí položek v kontingenčním grafu.
Volání makra změnou hodnoty buňky pracovního listu.
Podrobný přehled zkratkových kláves pro práci v Excelu.
Kopírování buněk v neúplném seznamu.
Vložení vodících znaků v seznamu.
Dynamický graf Pokročilý způsob ovládání dynamického grafu pomocí grafického prvku.Tento postup lze s úspěchem použít pro odhalení dlouhodobého trendu vývoje dat.
Výčetka peněz Vytvoření výčetky finančního obnosu s indikací použitých bankovek a mincí.
Dynamický graf po dnech Vytvoření grafu aktualizovaného výběrem položky ze seznamu.
Sloupcový graf Příklad vytvoření sloupcového grafu s různou šířkou sloupců.
Nulové hodnoty Příklad úpravy spojnicového grafu pro chybějící hodnoty.
Demografický vývoj Dynamické zobrazení demografického vývoje.
Krabicový graf Krabicový graf (boxplot) - znázornění popisných statistických veličin.
Klouzavý průměr Dynamické zobrazení klouzavého průměru.
Hyperbola Zobrazení matematické funkce.

Excel Asistent Magazín ke stažení v jediném souboru

 
Zde si můžete stáhnout všechny ročníky Excel Asistent Magazínu včetně příloh.  

Doplněk ExcelAsistent ke stažení

 
 

Novinky

3 rychlé způsoby kopírování obsahu buňky
duben 2016 Tentokrát bez využití schránky.
(Excel 2007 - 2016)
ExcelTutor - blog s rychlými postupy
březen 2016 Rychlé postupy pro úspěšnou práci s Excelem.
(Excel 2007 - 2016)
Automatická konsolidace dat Excelu
říjen 2015 Automatická konsolidace dat z různých sešitů Excelu do jedné tabulky.
(Excel 2010 - 2016)
Vlastní uživatelské formátování
březen 2015 Uživatelská grafika - využití vlastní masky formátování pro zobrazení grafiky.
(Excel 2007 - 2013)
Funkce AVERAGEIFS
únor 2015 Funkce AVERAGEIFS - simulace výpočtu průměru na základě barvy výplně buněk.
(Excel 2010 - 2013)
Funkce SUMIF.
červen 2014 Funkce SUMIF - základní použití, pokročilé techniky podíněného součtu a nedokumentované chování funkce.
(Excel 97 - 2013)
MAX a podmíněné formátování.
duben 2014 Zvýraznění maximální hodnoty pro každý sloupec hodnot zvlášť.
(Excel 2007 - 2013)
Galerie grafů.
30. 4. Galerie grafů členěných podle způsobu prezentace dat.
(Excel 97 - 2010)
Funkce INDEX.
27. 3. Podrobné seznámení s funkcí INDEX doplněné řadou řešených příkladů.
(Excel 97 - 2010)
Multivyhledávací funkce.
20. 3. Uživatelská vyhledávací funkce, která umožňuje vracet více hodnot na základě shody v části řetězce.
(Excel 97 - 2010)
Automatické vyplnění hodnot.
24. 1. Vyplnění prázdných buněk sloupce hodnotami.
(Excel 97 - 2010)
Funkce ZVOLIT - pokročilé techniky práce.
12. 1. Výběr ze skupiny možností, vytváření scénářů, změna souhrnné funkce.
(Excel 97 - 2010)
Excel - jak se vyhnout chybám.
11. 12. 56 tipů pro prevenci vzniku chyb v souborech Excelu.
(Excel 97 - 2010)
Graf - zobrazení obálky hodnot
15. 10. Způsob zobrazení skutečných a plánovaných hodnot v jednom grafu.
(Excel 97 - 2010)
Funkce - náhrada funkce KDYŽ
10. 10. Náhrada funkce KDYŽ přehlednější variantou.
(Excel 97 - 2010)
Podmíněné formátování - zobrazení nejvyšších hodnot
10. 10. Zobrazení nejvyšších hodnot v oblasti dat s opakováním.
(Excel 97 - 2010)

Kontakt

Mgr. Jiří Číhař
jcihar@dataspectrum.cz
+420 775 082 465
linked_in

Hodnocení klientů

Ing. Richard Hermann, ředitel odboru controllingu
"Kurz vedený odborníkem, který Excel nejenom školí, ale především jej používá."

Mgr. Jan Plíšek, projektový manažer
"Naučil jsem se v průběhu školení postupy, které jsem od Excelu vůbec neočekával."

Hana Jánská, interní auditor
"Kurz zaměřený na systematické vyhledávání chyb a problémů v excelovských sešitech nám značně usnadnil kontroly výkazů společnosti."

Spolupracuji

ComputerPress - nakladatelství odborné literatury
Czechia - služby webhostingu